Ασκήσεις που προτείνουμε

Β. Βισκαδουράκης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 19-22

How to cite

top

Β. Βισκαδουράκης. "Ασκήσεις που προτείνουμε." Ευκλείδης Α (1985-1986): 19-22. <http://eudml.org/doc/237004>.

@article{Β1985-1986,
author = {Β. Βισκαδουράκης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {19-22},
title = {Ασκήσεις που προτείνουμε},
url = {http://eudml.org/doc/237004},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Β. Βισκαδουράκης
TI - Ασκήσεις που προτείνουμε
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 19
EP - 22
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237004
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.