Η ασυμπτοτική φύση λύσεων ταραγμένων γραμμικών συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων

Β. Στάικος

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1967)

 • Issue: 08B, page 1-55
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Β. Στάικος. "Η ασυμπτοτική φύση λύσεων ταραγμένων γραμμικών συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1967): 1-55. <http://eudml.org/doc/237005>.

@article{Β1967,
author = {Β. Στάικος},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {08B},
pages = {1-55},
title = {Η ασυμπτοτική φύση λύσεων ταραγμένων γραμμικών συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων},
url = {http://eudml.org/doc/237005},
year = {1967},
}

TY - JOUR
AU - Β. Στάικος
TI - Η ασυμπτοτική φύση λύσεων ταραγμένων γραμμικών συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1967
IS - 08B
SP - 1
EP - 55
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237005
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.