Το θεώρημα του B. Jacobson και οι εφαρμογές του

Δ. Κοντογιάννης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1996)

 • Issue: 45, page 35-44

How to cite

top

Δ. Κοντογιάννης. "Το θεώρημα του B. Jacobson και οι εφαρμογές του." Μαθηματική Επιθεώρηση (1996): 35-44. <http://eudml.org/doc/237009>.

@article{Δ1996,
author = {Δ. Κοντογιάννης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {45},
pages = {35-44},
title = {Το θεώρημα του B. Jacobson και οι εφαρμογές του},
url = {http://eudml.org/doc/237009},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Κοντογιάννης
TI - Το θεώρημα του B. Jacobson και οι εφαρμογές του
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1996
IS - 45
SP - 35
EP - 44
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237009
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.