Τρισδιάστατες περιοδικές τροχιές γύρω από τα σημεία L_1, L_2, L_3 του Lagrange

Δημήτριος Κάτσης

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1970)

 • Issue: 11B, page 70-114
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Δημήτριος Κάτσης. "Τρισδιάστατες περιοδικές τροχιές γύρω από τα σημεία L_1, L_2, L_3 του Lagrange." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1970): 70-114. <http://eudml.org/doc/237011>.

@article{ΔημήτριοςΚάτσης1970,
author = {Δημήτριος Κάτσης},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {11B},
pages = {70-114},
title = {Τρισδιάστατες περιοδικές τροχιές γύρω από τα σημεία L\_1, L\_2, L\_3 του Lagrange},
url = {http://eudml.org/doc/237011},
year = {1970},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Κάτσης
TI - Τρισδιάστατες περιοδικές τροχιές γύρω από τα σημεία L_1, L_2, L_3 του Lagrange
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1970
IS - 11B
SP - 70
EP - 114
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237011
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.