Ο Ρόλος της Απόδειξης σε Βασικές Φιλοσοφικές Θεωρίες

Γ. Μπαραλάς

Μαθηματική Επιθεώρηση (2002)

 • Issue: 57, page 79-93

How to cite

top

Γ. Μπαραλάς. "Ο Ρόλος της Απόδειξης σε Βασικές Φιλοσοφικές Θεωρίες." Μαθηματική Επιθεώρηση (2002): 79-93. <http://eudml.org/doc/237019>.

@article{Γ2002,
author = {Γ. Μπαραλάς},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {57},
pages = {79-93},
title = {Ο Ρόλος της Απόδειξης σε Βασικές Φιλοσοφικές Θεωρίες},
url = {http://eudml.org/doc/237019},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Μπαραλάς
TI - Ο Ρόλος της Απόδειξης σε Βασικές Φιλοσοφικές Θεωρίες
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2002
IS - 57
SP - 79
EP - 93
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237019
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.