Προτείνουμε και... λύνουμε.

Μ. Καργιωτάκη

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 164-171

How to cite

top

Μ. Καργιωτάκη. "Προτείνουμε και... λύνουμε.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 164-171. <http://eudml.org/doc/237022>.

@article{Μ1985-1986,
author = {Μ. Καργιωτάκη},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {164-171},
title = {Προτείνουμε και... λύνουμε.},
url = {http://eudml.org/doc/237022},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Καργιωτάκη
TI - Προτείνουμε και... λύνουμε.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 164
EP - 171
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237022
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.