Αρίσταρχος ο Σάμιος

Μάρως Κ.Παπαθανασίου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 20, page 91-120

How to cite

top

Μάρως Κ.Παπαθανασίου. "Αρίσταρχος ο Σάμιος." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 91-120. <http://eudml.org/doc/237032>.

@article{ΜάρωςΚ1980,
author = {Μάρως Κ.Παπαθανασίου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {20},
pages = {91-120},
title = {Αρίσταρχος ο Σάμιος},
url = {http://eudml.org/doc/237032},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Μάρως Κ.Παπαθανασίου
TI - Αρίσταρχος ο Σάμιος
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 20
SP - 91
EP - 120
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237032
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.