Αριθμοί Bernoulli και το Γενικευμένο Θεώρημα του Pick

Χαράλαμπος Ταμβάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1997)

 • Issue: 48, page 40-48

How to cite

top

Χαράλαμπος Ταμβάκης. "Αριθμοί Bernoulli και το Γενικευμένο Θεώρημα του Pick." Μαθηματική Επιθεώρηση (1997): 40-48. <http://eudml.org/doc/237033>.

@article{ΧαράλαμποςΤαμβάκης1997,
author = {Χαράλαμπος Ταμβάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {48},
pages = {40-48},
title = {Αριθμοί Bernoulli και το Γενικευμένο Θεώρημα του Pick},
url = {http://eudml.org/doc/237033},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Χαράλαμπος Ταμβάκης
TI - Αριθμοί Bernoulli και το Γενικευμένο Θεώρημα του Pick
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1997
IS - 48
SP - 40
EP - 48
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237033
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.