Ανάλυση Κόστους της Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ. Δημάκος; Δ. Ματθαίου; Ε. Καρατζιά

Μαθηματική Επιθεώρηση (1999)

 • Issue: 51, page 131-144

How to cite

top

Γ. Δημάκος, Δ. Ματθαίου, and Ε. Καρατζιά. "Ανάλυση Κόστους της Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης." Μαθηματική Επιθεώρηση (1999): 131-144. <http://eudml.org/doc/237040>.

@article{Γ1999,
author = {Γ. Δημάκος, Δ. Ματθαίου, Ε. Καρατζιά},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {51},
pages = {131-144},
title = {Ανάλυση Κόστους της Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης},
url = {http://eudml.org/doc/237040},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δημάκος
AU - Δ. Ματθαίου
AU - Ε. Καρατζιά
TI - Ανάλυση Κόστους της Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1999
IS - 51
SP - 131
EP - 144
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237040
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.