Επίλυση της διοφαντικής Εξίσωσης x2+m2=yn

Άννα Φερεντίνου-Νικολακοπούλου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1978)

  • Issue: 10, page 105-147

How to cite

top

Άννα Φερεντίνου-Νικολακοπούλου. "Επίλυση της διοφαντικής Εξίσωσης x2+m2=yn." Μαθηματική Επιθεώρηση (1978): 105-147. <http://eudml.org/doc/237041>.

@article{ΆνναΦερεντίνου1978,
author = {Άννα Φερεντίνου-Νικολακοπούλου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {10},
pages = {105-147},
title = {Επίλυση της διοφαντικής Εξίσωσης x2+m2=yn},
url = {http://eudml.org/doc/237041},
year = {1978},
}

TY - JOUR
AU - Άννα Φερεντίνου-Νικολακοπούλου
TI - Επίλυση της διοφαντικής Εξίσωσης x2+m2=yn
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1978
IS - 10
SP - 105
EP - 147
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237041
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.