Ιστορικά Προβλήματα Στοιχειωδών Μαθηματικών_

Δ. Κοντογιάννης; Γ. Στρατής

Μαθηματική Επιθεώρηση (1988)

 • Issue: 35, page 65-79

How to cite

top

Δ. Κοντογιάννης, and Γ. Στρατής. "Ιστορικά Προβλήματα Στοιχειωδών Μαθηματικών_." Μαθηματική Επιθεώρηση (1988): 65-79. <http://eudml.org/doc/237042>.

@article{Δ1988,
author = {Δ. Κοντογιάννης, Γ. Στρατής},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {35},
pages = {65-79},
title = {Ιστορικά Προβλήματα Στοιχειωδών Μαθηματικών\_},
url = {http://eudml.org/doc/237042},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Κοντογιάννης
AU - Γ. Στρατής
TI - Ιστορικά Προβλήματα Στοιχειωδών Μαθηματικών_
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1988
IS - 35
SP - 65
EP - 79
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237042
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.