Προβλήματα των Θεμελίων των Μαθηματικών.

Γ. Στρατής; Σ. Ζήλια; Α. Ιερεμίας; Α. Κυρίτσης; Κ. Κυρίτσης; Κ. Τζανάκης; Η. Κωνσταντόπουλος; Ξ. Μελέκος; Θ. Παπανικολάου; Ν. Τσικόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 24, page 3-31

How to cite

top

Γ. Στρατής, et al. "Προβλήματα των Θεμελίων των Μαθηματικών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 3-31. <http://eudml.org/doc/237045>.

@article{Γ1981,
author = {Γ. Στρατής, Σ. Ζήλια, Α. Ιερεμίας, Α. Κυρίτσης, Κ. Κυρίτσης, Κ. Τζανάκης, Η. Κωνσταντόπουλος, Ξ. Μελέκος, Θ. Παπανικολάου, Ν. Τσικόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {24},
pages = {3-31},
title = {Προβλήματα των Θεμελίων των Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/237045},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Στρατής
AU - Σ. Ζήλια
AU - Α. Ιερεμίας
AU - Α. Κυρίτσης
AU - Κ. Κυρίτσης
AU - Κ. Τζανάκης
AU - Η. Κωνσταντόπουλος
AU - Ξ. Μελέκος
AU - Θ. Παπανικολάου
AU - Ν. Τσικόπουλος
TI - Προβλήματα των Θεμελίων των Μαθηματικών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 24
SP - 3
EP - 31
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237045
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.