Για την Ά Τάξη. Αξονική Συμμετρία. κ.λ.π.

Β. Πολυδούρης; Π. Μαρουσάκης; Σ. Βογιατζής

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 86-94

How to cite

top

Β. Πολυδούρης, Π. Μαρουσάκης, and Σ. Βογιατζής. "Για την Ά Τάξη. Αξονική Συμμετρία. κ.λ.π.." Ευκλείδης Α (1989-1990): 86-94. <http://eudml.org/doc/237046>.

@article{Β1989-1990,
author = {Β. Πολυδούρης, Π. Μαρουσάκης, Σ. Βογιατζής},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {86-94},
title = {Για την Ά Τάξη. Αξονική Συμμετρία. κ.λ.π.},
url = {http://eudml.org/doc/237046},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Β. Πολυδούρης
AU - Π. Μαρουσάκης
AU - Σ. Βογιατζής
TI - Για την Ά Τάξη. Αξονική Συμμετρία. κ.λ.π.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 86
EP - 94
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237046
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.