Ο Ευκλείδης Α σε μια έκθεση γεωμετρικού σχεδίου και κατασκευών

Ευκλείδης Α (1993-1994)

  • Issue: 9, page 4-6

How to cite

top

"Ο Ευκλείδης Α σε μια έκθεση γεωμετρικού σχεδίου και κατασκευών." Ευκλείδης Α (1993-1994): 4-6. <http://eudml.org/doc/237048>.

@article{Unknown1993-1994,
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {9},
pages = {4-6},
title = {Ο Ευκλείδης Α σε μια έκθεση γεωμετρικού σχεδίου και κατασκευών},
url = {http://eudml.org/doc/237048},
year = {1993-1994},
}

TY - JOUR
TI - Ο Ευκλείδης Α σε μια έκθεση γεωμετρικού σχεδίου και κατασκευών
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1993-1994
IS - 9
SP - 4
EP - 6
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237048
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.