Η έννοια της μεταβλητής στην Πληροφορική. Νέες διδακτικές προοπτικές

Λ. Στεργιοπούλου-Καλαντζή

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 32, page 79-89

How to cite

top

Λ. Στεργιοπούλου-Καλαντζή. "Η έννοια της μεταβλητής στην Πληροφορική. Νέες διδακτικές προοπτικές." Ευκλείδης Γ (1992): 79-89. <http://eudml.org/doc/237051>.

@article{Λ1992,
author = {Λ. Στεργιοπούλου-Καλαντζή},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {32},
pages = {79-89},
title = {Η έννοια της μεταβλητής στην Πληροφορική. Νέες διδακτικές προοπτικές},
url = {http://eudml.org/doc/237051},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Στεργιοπούλου-Καλαντζή
TI - Η έννοια της μεταβλητής στην Πληροφορική. Νέες διδακτικές προοπτικές
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 32
SP - 79
EP - 89
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237051
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.