Μια Ιστορική Ανασκόπηση της Μαθηματικής Ανάλυσης

Γεώργιος Δάσιος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 13, page 151-176

How to cite

top

Γεώργιος Δάσιος. "Μια Ιστορική Ανασκόπηση της Μαθηματικής Ανάλυσης." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 151-176. <http://eudml.org/doc/237061>.

@article{ΓεώργιοςΔάσιος1979,
author = {Γεώργιος Δάσιος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {13},
pages = {151-176},
title = {Μια Ιστορική Ανασκόπηση της Μαθηματικής Ανάλυσης},
url = {http://eudml.org/doc/237061},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δάσιος
TI - Μια Ιστορική Ανασκόπηση της Μαθηματικής Ανάλυσης
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 13
SP - 151
EP - 176
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237061
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.