Μία προσέγγιση της Διδασκαλίας Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων

Δ. Καραγεώργος

Ευκλείδης Γ (1994)

 • Issue: 39, page 1-22

How to cite

top

Δ. Καραγεώργος. "Μία προσέγγιση της Διδασκαλίας Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων." Ευκλείδης Γ (1994): 1-22. <http://eudml.org/doc/237064>.

@article{Δ1994,
author = {Δ. Καραγεώργος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {39},
pages = {1-22},
title = {Μία προσέγγιση της Διδασκαλίας Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/237064},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Καραγεώργος
TI - Μία προσέγγιση της Διδασκαλίας Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1994
IS - 39
SP - 1
EP - 22
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237064
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.