Οι ομάδες και οι Πίνακες στα γραφήματα.

Μιχάλης. Α. Γεωργιακώδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 22, page 48-63

How to cite

top

Μιχάλης. Α. Γεωργιακώδης. "Οι ομάδες και οι Πίνακες στα γραφήματα.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 48-63. <http://eudml.org/doc/237065>.

@article{Μιχάλης1981,
author = {Μιχάλης. Α. Γεωργιακώδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {22},
pages = {48-63},
title = {Οι ομάδες και οι Πίνακες στα γραφήματα.},
url = {http://eudml.org/doc/237065},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης. Α. Γεωργιακώδης
TI - Οι ομάδες και οι Πίνακες στα γραφήματα.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 22
SP - 48
EP - 63
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237065
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.