Μετρικές Einstein σε ομογενείς χώρους

Αν. Αρβανιτογεώργος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1994)

 • Issue: 42, page 95-101

How to cite

top

Αν. Αρβανιτογεώργος. "Μετρικές Einstein σε ομογενείς χώρους." Μαθηματική Επιθεώρηση (1994): 95-101. <http://eudml.org/doc/237066>.

@article{Αν1994,
author = {Αν. Αρβανιτογεώργος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {42},
pages = {95-101},
title = {Μετρικές Einstein σε ομογενείς χώρους},
url = {http://eudml.org/doc/237066},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Αν. Αρβανιτογεώργος
TI - Μετρικές Einstein σε ομογενείς χώρους
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1994
IS - 42
SP - 95
EP - 101
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237066
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.