Για τη Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος---

Γεώργιος Ωραιόπουλος; Χρήστος Στέλλας; Χαλκού Βασιλική

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 141-143

How to cite

top

Γεώργιος Ωραιόπουλος, Χρήστος Στέλλας, and Χαλκού Βασιλική. "Για τη Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος---." Ευκλείδης Α (1977-1978): 141-143. <http://eudml.org/doc/237067>.

@article{ΓεώργιοςΩραιόπουλος1977-1978,
author = {Γεώργιος Ωραιόπουλος, Χρήστος Στέλλας, Χαλκού Βασιλική},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {141-143},
title = {Για τη Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος---},
url = {http://eudml.org/doc/237067},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ωραιόπουλος
AU - Χρήστος Στέλλας
AU - Χαλκού Βασιλική
TI - Για τη Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος---
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 141
EP - 143
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237067
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.