Μια άλλη απόδειξις του αντίστροφου του Β΄θεωρήματος του Πτολεμαίου

Αθανάσιος Τουζόπουλος

Ευκλείδης (1974-1975)

 • Issue: 04, page 2631-2731

How to cite

top

Αθανάσιος Τουζόπουλος. "Μια άλλη απόδειξις του αντίστροφου του Β΄θεωρήματος του Πτολεμαίου." Ευκλείδης (1974-1975): 2631-2731. <http://eudml.org/doc/237074>.

@article{ΑθανάσιοςΤουζόπουλος1974-1975,
author = {Αθανάσιος Τουζόπουλος},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {04},
pages = {2631-2731},
title = {Μια άλλη απόδειξις του αντίστροφου του Β΄θεωρήματος του Πτολεμαίου},
url = {http://eudml.org/doc/237074},
year = {1974-1975},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Τουζόπουλος
TI - Μια άλλη απόδειξις του αντίστροφου του Β΄θεωρήματος του Πτολεμαίου
JO - Ευκλείδης
PY - 1974-1975
IS - 04
SP - 2631
EP - 2731
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237074
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.