Εξερευνώντας τα Fractals

Κ. Σουρλάς; Σ. Φλώρου; Φ. Φουρναράκης

Ευκλείδης Γ (2000)

 • Issue: 53-54, page 115-146

How to cite

top

Κ. Σουρλάς, Σ. Φλώρου, and Φ. Φουρναράκης. "Εξερευνώντας τα Fractals." Ευκλείδης Γ (2000): 115-146. <http://eudml.org/doc/237077>.

@article{Κ2000,
author = {Κ. Σουρλάς, Σ. Φλώρου, Φ. Φουρναράκης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {53-54},
pages = {115-146},
title = {Εξερευνώντας τα Fractals},
url = {http://eudml.org/doc/237077},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Σουρλάς
AU - Σ. Φλώρου
AU - Φ. Φουρναράκης
TI - Εξερευνώντας τα Fractals
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2000
IS - 53-54
SP - 115
EP - 146
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237077
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.