Πρακτικές Λύσεις Μερικών Σύνθετων Προβλημάτων

Γεώργιος Λ. Καρακώστας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1988)

 • Issue: 35, page 56-64

How to cite

top

Γεώργιος Λ. Καρακώστας. "Πρακτικές Λύσεις Μερικών Σύνθετων Προβλημάτων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1988): 56-64. <http://eudml.org/doc/237079>.

@article{ΓεώργιοςΛ1988,
author = {Γεώργιος Λ. Καρακώστας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {35},
pages = {56-64},
title = {Πρακτικές Λύσεις Μερικών Σύνθετων Προβλημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/237079},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Λ. Καρακώστας
TI - Πρακτικές Λύσεις Μερικών Σύνθετων Προβλημάτων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1988
IS - 35
SP - 56
EP - 64
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237079
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.