Το θεώρημα του Δυωνύμου

Θεόδωρος Τζουβάρας

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 6, page 31-33

How to cite

top

Θεόδωρος Τζουβάρας. "Το θεώρημα του Δυωνύμου." Ευκλείδης Γ (1985): 31-33. <http://eudml.org/doc/237082>.

@article{ΘεόδωροςΤζουβάρας1985,
author = {Θεόδωρος Τζουβάρας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {6},
pages = {31-33},
title = {Το θεώρημα του Δυωνύμου},
url = {http://eudml.org/doc/237082},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Τζουβάρας
TI - Το θεώρημα του Δυωνύμου
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 6
SP - 31
EP - 33
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237082
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.