Για την Δ΄ τάξη

Χ. Βουρδουμπάς; Δ. Γαλανάκης; Δ. Φραγκάκης; Δ. Καντζιός

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 2, page 32-39

How to cite

top

Χ. Βουρδουμπάς, et al. "Για την Δ΄ τάξη." Ευκλείδης (1975-1976): 32-39. <http://eudml.org/doc/237086>.

@article{Χ1975-1976,
author = {Χ. Βουρδουμπάς, Δ. Γαλανάκης, Δ. Φραγκάκης, Δ. Καντζιός},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {2},
pages = {32-39},
title = {Για την Δ΄ τάξη},
url = {http://eudml.org/doc/237086},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Χ. Βουρδουμπάς
AU - Δ. Γαλανάκης
AU - Δ. Φραγκάκης
AU - Δ. Καντζιός
TI - Για την Δ΄ τάξη
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 2
SP - 32
EP - 39
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237086
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.