Συνηθισμένες Διαφορικές Εξισώσεις

I. G. Petrofskiy

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 6, page 77-139

How to cite

top

I. G. Petrofskiy. "Συνηθισμένες Διαφορικές Εξισώσεις." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 77-139. <http://eudml.org/doc/237089>.

@article{I1977,
author = {I. G. Petrofskiy},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {6},
pages = {77-139},
title = {Συνηθισμένες Διαφορικές Εξισώσεις},
url = {http://eudml.org/doc/237089},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - I. G. Petrofskiy
TI - Συνηθισμένες Διαφορικές Εξισώσεις
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 6
SP - 77
EP - 139
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237089
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.