Δύο μεγάλα ερωτηματικά.

Διον. Ι.Λιβέρη

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 18, page 83-106

How to cite

top

Διον. Ι.Λιβέρη. "Δύο μεγάλα ερωτηματικά.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 83-106. <http://eudml.org/doc/237097>.

@article{Διον1980,
author = {Διον. Ι.Λιβέρη},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {18},
pages = {83-106},
title = {Δύο μεγάλα ερωτηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/237097},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Διον. Ι.Λιβέρη
TI - Δύο μεγάλα ερωτηματικά.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 18
SP - 83
EP - 106
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237097
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.