Προσεγγιστικός υπολογισμός του τελεστή ανταλλαγής δύο αδιακρίτων σωματιδίων που ακολουθούν την συμμετρία SU(3).

Ν. Ζαφειρόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2002)

 • Issue: 58, page 90-102

How to cite

top

Ν. Ζαφειρόπουλος. "Προσεγγιστικός υπολογισμός του τελεστή ανταλλαγής δύο αδιακρίτων σωματιδίων που ακολουθούν την συμμετρία SU(3).." Μαθηματική Επιθεώρηση (2002): 90-102. <http://eudml.org/doc/237100>.

@article{Ν2002,
author = {Ν. Ζαφειρόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {58},
pages = {90-102},
title = {Προσεγγιστικός υπολογισμός του τελεστή ανταλλαγής δύο αδιακρίτων σωματιδίων που ακολουθούν την συμμετρία SU(3).},
url = {http://eudml.org/doc/237100},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Ζαφειρόπουλος
TI - Προσεγγιστικός υπολογισμός του τελεστή ανταλλαγής δύο αδιακρίτων σωματιδίων που ακολουθούν την συμμετρία SU(3).
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2002
IS - 58
SP - 90
EP - 102
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237100
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.