Μια πιο ευχάριστη παρουσίαση μιάς μαθηματικής έννοιας.

Τουμάσης Μπάμπης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 28, page 58-73

How to cite

top

Τουμάσης Μπάμπης. "Μια πιο ευχάριστη παρουσίαση μιάς μαθηματικής έννοιας.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 58-73. <http://eudml.org/doc/237121>.

@article{ΤουμάσηςΜπάμπης1984,
author = {Τουμάσης Μπάμπης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {28},
pages = {58-73},
title = {Μια πιο ευχάριστη παρουσίαση μιάς μαθηματικής έννοιας.},
url = {http://eudml.org/doc/237121},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Τουμάσης Μπάμπης
TI - Μια πιο ευχάριστη παρουσίαση μιάς μαθηματικής έννοιας.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 28
SP - 58
EP - 73
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237121
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.