Μαθηματικά μοντέλα Φυσικών και Κοινωνικών Συστημάτων

Δ. Γ. Μάγειρας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1975)

 • Issue: 3, page 81-124

How to cite

top

Δ. Γ. Μάγειρας. "Μαθηματικά μοντέλα Φυσικών και Κοινωνικών Συστημάτων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1975): 81-124. <http://eudml.org/doc/237127>.

@article{Δ1975,
author = {Δ. Γ. Μάγειρας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {3},
pages = {81-124},
title = {Μαθηματικά μοντέλα Φυσικών και Κοινωνικών Συστημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/237127},
year = {1975},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Γ. Μάγειρας
TI - Μαθηματικά μοντέλα Φυσικών και Κοινωνικών Συστημάτων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1975
IS - 3
SP - 81
EP - 124
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237127
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.