Μιγαδικές και Υπερμιγαδικές δομές πάνω σε πολλαπλότητες.

Εμμανουήλ Βροντάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 54, page 86-106

How to cite

top

Εμμανουήλ Βροντάκης. "Μιγαδικές και Υπερμιγαδικές δομές πάνω σε πολλαπλότητες.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 86-106. <http://eudml.org/doc/237130>.

@article{ΕμμανουήλΒροντάκης2000,
author = {Εμμανουήλ Βροντάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {54},
pages = {86-106},
title = {Μιγαδικές και Υπερμιγαδικές δομές πάνω σε πολλαπλότητες.},
url = {http://eudml.org/doc/237130},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Εμμανουήλ Βροντάκης
TI - Μιγαδικές και Υπερμιγαδικές δομές πάνω σε πολλαπλότητες.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 54
SP - 86
EP - 106
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237130
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.