Εφαρμογές της Ανάλυσης

Κ. Μηλιαράκης; Κ. Σουρλάς; Γ. Κοντογιάννης

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 30-31, page 110-146

How to cite

top

Κ. Μηλιαράκης, Κ. Σουρλάς, and Γ. Κοντογιάννης. "Εφαρμογές της Ανάλυσης." Ευκλείδης Γ (1991): 110-146. <http://eudml.org/doc/237134>.

@article{Κ1991,
author = {Κ. Μηλιαράκης, Κ. Σουρλάς, Γ. Κοντογιάννης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {30-31},
pages = {110-146},
title = {Εφαρμογές της Ανάλυσης},
url = {http://eudml.org/doc/237134},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Μηλιαράκης
AU - Κ. Σουρλάς
AU - Γ. Κοντογιάννης
TI - Εφαρμογές της Ανάλυσης
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 30-31
SP - 110
EP - 146
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237134
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.