Τα εκπαιδευτικά οράματα στα χρόνια του αγώνα, η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια και τα διατάγματα της αντιβασιλείας για την εκπαίδευση.

Εμμανουήλ Φυριππής

Μαθηματική Επιθεώρηση (1999)

 • Issue: 52, page 51-96

How to cite

top

Εμμανουήλ Φυριππής. "Τα εκπαιδευτικά οράματα στα χρόνια του αγώνα, η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια και τα διατάγματα της αντιβασιλείας για την εκπαίδευση.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1999): 51-96. <http://eudml.org/doc/237138>.

@article{ΕμμανουήλΦυριππής1999,
author = {Εμμανουήλ Φυριππής},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {52},
pages = {51-96},
title = {Τα εκπαιδευτικά οράματα στα χρόνια του αγώνα, η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια και τα διατάγματα της αντιβασιλείας για την εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/237138},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Εμμανουήλ Φυριππής
TI - Τα εκπαιδευτικά οράματα στα χρόνια του αγώνα, η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια και τα διατάγματα της αντιβασιλείας για την εκπαίδευση.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1999
IS - 52
SP - 51
EP - 96
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237138
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.