Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Γ. Ι. Δουκίδης; Α. Κ. Αγγελής

Μαθηματική Επιθεώρηση (1999)

 • Issue: 52, page 13-30

How to cite

top

Γ. Ι. Δουκίδης, and Α. Κ. Αγγελής. "Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1999): 13-30. <http://eudml.org/doc/237143>.

@article{Γ1999,
author = {Γ. Ι. Δουκίδης, Α. Κ. Αγγελής},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {52},
pages = {13-30},
title = {Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/237143},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Ι. Δουκίδης
AU - Α. Κ. Αγγελής
TI - Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1999
IS - 52
SP - 13
EP - 30
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237143
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.