Ημερολόγια

Χριστίνα Κατσιαδάκη; Ελεάνα Παπαχαραλάμπους

Ευκλείδης Α (1993-1994)

 • Issue: 11, page 5-6

How to cite

top

Χριστίνα Κατσιαδάκη, and Ελεάνα Παπαχαραλάμπους. "Ημερολόγια." Ευκλείδης Α (1993-1994): 5-6. <http://eudml.org/doc/237155>.

@article{ΧριστίναΚατσιαδάκη1993-1994,
author = {Χριστίνα Κατσιαδάκη, Ελεάνα Παπαχαραλάμπους},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {11},
pages = {5-6},
title = {Ημερολόγια},
url = {http://eudml.org/doc/237155},
year = {1993-1994},
}

TY - JOUR
AU - Χριστίνα Κατσιαδάκη
AU - Ελεάνα Παπαχαραλάμπους
TI - Ημερολόγια
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1993-1994
IS - 11
SP - 5
EP - 6
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237155
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.