Ασκήσεις και Προβλήματα. Μια Λειτουργική Ταξινόμηση.

Κ.Β. Σουρλάς; Ε. Κολέζα-Αδάμ

Ευκλείδης Γ (1990)

 • Issue: 27, page 30-90

How to cite

top

Κ.Β. Σουρλάς, and Ε. Κολέζα-Αδάμ. "Ασκήσεις και Προβλήματα. Μια Λειτουργική Ταξινόμηση.." Ευκλείδης Γ (1990): 30-90. <http://eudml.org/doc/237156>.

@article{Κ1990,
author = {Κ.Β. Σουρλάς, Ε. Κολέζα-Αδάμ},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {27},
pages = {30-90},
title = {Ασκήσεις και Προβλήματα. Μια Λειτουργική Ταξινόμηση.},
url = {http://eudml.org/doc/237156},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Κ.Β. Σουρλάς
AU - Ε. Κολέζα-Αδάμ
TI - Ασκήσεις και Προβλήματα. Μια Λειτουργική Ταξινόμηση.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1990
IS - 27
SP - 30
EP - 90
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237156
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.