Μετά από τον 3-διάστατο χώρο...

Α. Μπέτσης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 8, page 124-137

How to cite

top

Α. Μπέτσης. "Μετά από τον 3-διάστατο χώρο...." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 124-137. <http://eudml.org/doc/237157>.

@article{Α1977,
author = {Α. Μπέτσης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {8},
pages = {124-137},
title = {Μετά από τον 3-διάστατο χώρο...},
url = {http://eudml.org/doc/237157},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Α. Μπέτσης
TI - Μετά από τον 3-διάστατο χώρο...
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 8
SP - 124
EP - 137
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237157
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.