Από την Αριστοτελική στην Μαθηματική Φυσική. Μεθόδιος Ανθρακίτης-Βικέντιος Δαμοδός

Μεθόδιος Ανθρακίτης; Βικέντιος Δαμοδός

Ευκλείδης Γ (1994)

 • Issue: 40-41, page 87-105

How to cite

top

Μεθόδιος Ανθρακίτης, and Βικέντιος Δαμοδός. "Από την Αριστοτελική στην Μαθηματική Φυσική. Μεθόδιος Ανθρακίτης-Βικέντιος Δαμοδός." Ευκλείδης Γ (1994): 87-105. <http://eudml.org/doc/237160>.

@article{ΜεθόδιοςΑνθρακίτης1994,
author = {Μεθόδιος Ανθρακίτης, Βικέντιος Δαμοδός},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {40-41},
pages = {87-105},
title = {Από την Αριστοτελική στην Μαθηματική Φυσική. Μεθόδιος Ανθρακίτης-Βικέντιος Δαμοδός},
url = {http://eudml.org/doc/237160},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Μεθόδιος Ανθρακίτης
AU - Βικέντιος Δαμοδός
TI - Από την Αριστοτελική στην Μαθηματική Φυσική. Μεθόδιος Ανθρακίτης-Βικέντιος Δαμοδός
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1994
IS - 40-41
SP - 87
EP - 105
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237160
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.