Το πεδίο τιμών μιας συνάρτησης f:R->R με τη βοήθεια του ορίου και της παραγώγου.

Π.Τ. Μαρκόπουλος

Ευκλείδης Γ (1987)

 • Issue: 15, page 27-47

How to cite

top

Π.Τ. Μαρκόπουλος. "Το πεδίο τιμών μιας συνάρτησης f:R->R με τη βοήθεια του ορίου και της παραγώγου.." Ευκλείδης Γ (1987): 27-47. <http://eudml.org/doc/237167>.

@article{Π1987,
author = {Π.Τ. Μαρκόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {15},
pages = {27-47},
title = {Το πεδίο τιμών μιας συνάρτησης f:R->R με τη βοήθεια του ορίου και της παραγώγου.},
url = {http://eudml.org/doc/237167},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Π.Τ. Μαρκόπουλος
TI - Το πεδίο τιμών μιας συνάρτησης f:R->R με τη βοήθεια του ορίου και της παραγώγου.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1987
IS - 15
SP - 27
EP - 47
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237167
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.