Τα αναθεωρημένα βιβλία των Μαθηματικών των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Λ. Αδαμόπουλος

Ευκλείδης Γ (1993)

 • Issue: 38, page 93-102

How to cite

top

Λ. Αδαμόπουλος. "Τα αναθεωρημένα βιβλία των Μαθηματικών των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.." Ευκλείδης Γ (1993): 93-102. <http://eudml.org/doc/237168>.

@article{Λ1993,
author = {Λ. Αδαμόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {38},
pages = {93-102},
title = {Τα αναθεωρημένα βιβλία των Μαθηματικών των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.},
url = {http://eudml.org/doc/237168},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Αδαμόπουλος
TI - Τα αναθεωρημένα βιβλία των Μαθηματικών των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1993
IS - 38
SP - 93
EP - 102
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237168
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.