Μαθηματική Δημιουργία Του Henry Poincare

Henri Poincare

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 26, page 93-111

How to cite

top

Henri Poincare. "Μαθηματική Δημιουργία Του Henry Poincare." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 93-111. <http://eudml.org/doc/237169>.

@article{HenriPoincare1984,
author = {Henri Poincare},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {26},
pages = {93-111},
title = {Μαθηματική Δημιουργία Του Henry Poincare},
url = {http://eudml.org/doc/237169},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Henri Poincare
TI - Μαθηματική Δημιουργία Του Henry Poincare
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 26
SP - 93
EP - 111
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237169
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.