Σύστημα ελάχιστης γνώσης

Ν. Αλεξανδρής; MVD Burmester; Β. Χρυσικόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1989)

 • Issue: 36, page 1-8

How to cite

top

Ν. Αλεξανδρής, MVD Burmester, and Β. Χρυσικόπουλος. "Σύστημα ελάχιστης γνώσης." Μαθηματική Επιθεώρηση (1989): 1-8. <http://eudml.org/doc/237177>.

@article{Ν1989,
author = {Ν. Αλεξανδρής, MVD Burmester, Β. Χρυσικόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {36},
pages = {1-8},
title = {Σύστημα ελάχιστης γνώσης},
url = {http://eudml.org/doc/237177},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Αλεξανδρής
AU - MVD Burmester
AU - Β. Χρυσικόπουλος
TI - Σύστημα ελάχιστης γνώσης
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1989
IS - 36
SP - 1
EP - 8
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237177
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.