Η Μέθοδος Ανακάλυψης στα Στοιχειώδη Μαθηματικά

Στέφανος Περδικάρης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 27, page 73-78

How to cite

top

Στέφανος Περδικάρης. "Η Μέθοδος Ανακάλυψης στα Στοιχειώδη Μαθηματικά." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 73-78. <http://eudml.org/doc/237188>.

@article{ΣτέφανοςΠερδικάρης1984,
author = {Στέφανος Περδικάρης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {27},
pages = {73-78},
title = {Η Μέθοδος Ανακάλυψης στα Στοιχειώδη Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/237188},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Στέφανος Περδικάρης
TI - Η Μέθοδος Ανακάλυψης στα Στοιχειώδη Μαθηματικά
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 27
SP - 73
EP - 78
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237188
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.