Θεωρία Συναρτήσεων μιας Πραγματικής Μεταβλητής

S. B.Steckin

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 5, page 73-112

How to cite

top

S. B.Steckin. "Θεωρία Συναρτήσεων μιας Πραγματικής Μεταβλητής." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 73-112. <http://eudml.org/doc/237193>.

@article{S1977,
author = {S. B.Steckin},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {5},
pages = {73-112},
title = {Θεωρία Συναρτήσεων μιας Πραγματικής Μεταβλητής},
url = {http://eudml.org/doc/237193},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - S. B.Steckin
TI - Θεωρία Συναρτήσεων μιας Πραγματικής Μεταβλητής
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 5
SP - 73
EP - 112
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237193
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.