Στοιχεία από τη θεωρία των Fractals

Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα; Β. Δρακόπουλος; Α. Μπεμ

Μαθηματική Επιθεώρηση (1995)

 • Issue: 43, page 21-48

How to cite

top

Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα, Β. Δρακόπουλος, and Α. Μπεμ. "Στοιχεία από τη θεωρία των Fractals." Μαθηματική Επιθεώρηση (1995): 21-48. <http://eudml.org/doc/237200>.

@article{Λ1995,
author = {Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα, Β. Δρακόπουλος, Α. Μπεμ},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {43},
pages = {21-48},
title = {Στοιχεία από τη θεωρία των Fractals},
url = {http://eudml.org/doc/237200},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα
AU - Β. Δρακόπουλος
AU - Α. Μπεμ
TI - Στοιχεία από τη θεωρία των Fractals
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1995
IS - 43
SP - 21
EP - 48
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237200
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.