Οι Μαθηματικές γνώσεις των Μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου.

Β. Ζώτος; Ε. Κοθάλη; Γ. Γαραντζιώτης; Β. Δημητρακάκης; Ε. Καραγκούνη; Μ. Λουλουδάκης; Μ. Σουλτανόπουλος

Ευκλείδης Γ (1987)

 • Issue: 14, page 63-71

How to cite

top

Β. Ζώτος, et al. "Οι Μαθηματικές γνώσεις των Μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου.." Ευκλείδης Γ (1987): 63-71. <http://eudml.org/doc/237219>.

@article{Β1987,
author = {Β. Ζώτος, Ε. Κοθάλη, Γ. Γαραντζιώτης, Β. Δημητρακάκης, Ε. Καραγκούνη, Μ. Λουλουδάκης, Μ. Σουλτανόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {14},
pages = {63-71},
title = {Οι Μαθηματικές γνώσεις των Μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου.},
url = {http://eudml.org/doc/237219},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Β. Ζώτος
AU - Ε. Κοθάλη
AU - Γ. Γαραντζιώτης
AU - Β. Δημητρακάκης
AU - Ε. Καραγκούνη
AU - Μ. Λουλουδάκης
AU - Μ. Σουλτανόπουλος
TI - Οι Μαθηματικές γνώσεις των Μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1987
IS - 14
SP - 63
EP - 71
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237219
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.