Η χρήση του μοντέλου των μερικά παρατηρήσιμων Μαρκοβιανών αλυσίδων (P.O.M.D.P.S) σε διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων

Ι. Γκουλιώνης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2005)

 • Issue: 63, page 49-68

How to cite

top

Ι. Γκουλιώνης. "Η χρήση του μοντέλου των μερικά παρατηρήσιμων Μαρκοβιανών αλυσίδων (P.O.M.D.P.S) σε διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων." Μαθηματική Επιθεώρηση (2005): 49-68. <http://eudml.org/doc/237223>.

@article{Ι2005,
author = {Ι. Γκουλιώνης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {63},
pages = {49-68},
title = {Η χρήση του μοντέλου των μερικά παρατηρήσιμων Μαρκοβιανών αλυσίδων (P.O.M.D.P.S) σε διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/237223},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ι. Γκουλιώνης
TI - Η χρήση του μοντέλου των μερικά παρατηρήσιμων Μαρκοβιανών αλυσίδων (P.O.M.D.P.S) σε διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2005
IS - 63
SP - 49
EP - 68
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237223
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.