Ο Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά-Αλληλογραφία

Μ. Λάμπρου; Σ. Γιωτόπουλος; Μ. Κατσοπρινάκης

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 6, page 102-112

How to cite

top

Μ. Λάμπρου, Σ. Γιωτόπουλος, and Μ. Κατσοπρινάκης. "Ο Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά-Αλληλογραφία." Ευκλείδης Γ (1985): 102-112. <http://eudml.org/doc/237225>.

@article{Μ1985,
author = {Μ. Λάμπρου, Σ. Γιωτόπουλος, Μ. Κατσοπρινάκης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {6},
pages = {102-112},
title = {Ο Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά-Αλληλογραφία},
url = {http://eudml.org/doc/237225},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Λάμπρου
AU - Σ. Γιωτόπουλος
AU - Μ. Κατσοπρινάκης
TI - Ο Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά-Αλληλογραφία
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 6
SP - 102
EP - 112
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237225
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.