Όγκος και τα μυστικά του

Γ. Κανάκης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 22-24

How to cite

top

Γ. Κανάκης. "Όγκος και τα μυστικά του." Ευκλείδης Α (1985-1986): 22-24. <http://eudml.org/doc/237229>.

@article{Γ1985-1986,
author = {Γ. Κανάκης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {22-24},
title = {Όγκος και τα μυστικά του},
url = {http://eudml.org/doc/237229},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Κανάκης
TI - Όγκος και τα μυστικά του
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 22
EP - 24
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237229
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.