Ενημέρωση-Information Συνέδρια

Σ. Καφούση; Μ. Χρυσοβέργης

Ευκλείδης Γ (2006)

 • Issue: 64, page 84-86

How to cite

top

Σ. Καφούση, and Μ. Χρυσοβέργης. "Ενημέρωση-Information Συνέδρια." Ευκλείδης Γ (2006): 84-86. <http://eudml.org/doc/237233>.

@article{Σ2006,
author = {Σ. Καφούση, Μ. Χρυσοβέργης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {64},
pages = {84-86},
title = {Ενημέρωση-Information Συνέδρια},
url = {http://eudml.org/doc/237233},
year = {2006},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Καφούση
AU - Μ. Χρυσοβέργης
TI - Ενημέρωση-Information Συνέδρια
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2006
IS - 64
SP - 84
EP - 86
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237233
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.